Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!

 

Descarcare Materiale educationale SFB :

-Metodologie , Anexa 1 , ciclul primar

-Continuturi Ela activitatea 1

-Continuturi Ela activitatea 2

-Continuturi Ela activitatea 3

-Continuturi Ela activitatea 4

-Continuturi Ela activitatea 5

-Continuturi Ela activitatea 6

-Antet SFB

-Metodologie

.

.

.

Metodologia de desfășurare a activităților din cadrul proiectului

„SCRISUL FACE BINE”

Capitolul I

Cadrul general

 

Art. 1 (1) Proiectul  „Scrisul Face Bine”  evidențiază necesitatea înțelegerii de către elevi, la vârste cât mai fragede, a importanței pe care comunicarea în limba maternă o are în dezvoltarea lor personală și capacitatea de a fi selectivi cu lecturile, dezvoltându-și abilități de exprimare în scris, de înțelegere și de interpretare.

(2) În proiect vor fi înscriși elevi din toate ciclurile de învățământ (primar-clasele I- IV), gimnazial și liceal).

Art. 2 Prin metodologia propusă, proiectul „Scrisul Face Bine ” contribuie la creșterea gradului de atractivitate a metodelor de dezvoltare a competențelor de lectură și de producere a textului scris.

Art. 3 Proiectul asigură sprijin pentru dobândirea competențelor cheie, pentru creșterea accesului și participării la educație, asigurând servicii performante de consiliere și orientare pentru alegerea unui traseu educațional optim.

Art. 4. Concursul valorifică experiența de lectură a elevului din învăţământul preuniversitar și achizițiile culturale raportate la identitatea sa lingvistică și culturală.  Participanților li se dezvoltă  competenţele de lectură, constând în înţelegerea textelor ficţionale și nonficţionale capacitatea de a reflecta asupra acestora și de a le raporta la literatura/cultura română, de a formula opinii, argumente şi interpretări proprii în scris.  De asemenea, le este evaluată capacitatea de a se exprima în scris corect, clar și coerent în  limba română.

Art. 5 O platformă interactivă „Scrisul Face Bine”  va fi elaborată pentru a  găzdui un mediu on-line de prezentare a celor mai importanți autori români, elevii putând naviga prin legături tip nod, asemeni navigării pe site-urile de socializare, de la pagina lui Caragiale, la pagina lui Eminescu, modalitatea fiind de tip ludic-educativ.

 

 

 

 

Capitolul II

Descrierea grupului țintă și a beneficiilor asigurate de implementarea activităților 

 

Art. 6 Grupul țintă implicat în proiect este reprezentat de 30.000 de elevi din județele Constanța, Brăila și Galați, astfel:

Constanța – 18.000 de elevi din 60 de școli

Galați – 7.500 de elevi din 25 de școli

Brăila – 4.500 de elevi din 15 școli

Art. 7 Toți cei 30.000 de elevi vor beneficia de:

(1) participare la activități de dezvoltare a abilității cheie de exprimare în limba română;

(2) premiere pentru participare;

(3) participare în cadrul a 300 de concursuri (câte 3 organizate în fiecare școală în funcție de câte niveluri are unitatea de învățământ: nivel primar + nivel gimnazial + nivel liceal);

(4) kituri individuale de participare (ce conțin pix, corector și cărți);

(5) 450 dintre elevii defavorizați identificați la nivelul școlilor în categoria „ cazuri sociale ”  vor participa la excursii tematice. Selecția copiilor cu probleme sociale / diferite afecțiuni etc. aparține expertului local. Excursiile organizate au atât scop informativ cât și scop educativ. Organizarea acestei activități în cadrul proiectului „Scrisul face bine” contribuie la aprofundarea cunoștințelor teoretice dobândite la școală de elevii implicați în cadrul proiectului, oferindu-le posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile de comunicare, relaționare, disciplina și capacitățile organizatorice. Pentru cei 450 de elevi, contactul cu activitățile educative într-un mediu prietenos și de vacanță, va constitui o importantă ancoră emoțională vizavi de interesul pentru scris și citit.

 (8) 5000 de liceeni (3000 din Constanța, 750 din  Brăila și 1250 din Galați)  vor fi orientați prin utilizarea unor chestionare vocaționale (tip JVIS).

 

Capitolul III

Organizarea activitaților

 

Art. 8   În cele 100 de școli implicate în proiect se va organiza  câte 1 concurs pentru fiecare nivel de învățământ (primar + gimnazial + liceal), propunerea pentru formarea claselor de curs venind  din partea experților locali, structura de organizare a grupelor respectând, pe cât se poate, structura claselor și ciclurile de învățământ (primar/ gimnazial/ liceal) existente în unitatea de învățământ.

Art. 9 Lucrările primilor trei elevi/ nivel de învățământ vor fi premiate. Se va lua în considerare și aspectul lucrării.

Art. 10 Lucrările vor fi redactate în perioada 19-23 noiembrie 2015, iar responsabilitatea elaborării subiectelor revine grupului de lucru numit de managerul de proiect.  Pe 24-25  noiembrie 2015, elevii  vor preda lucrările expertului local.

Art. 11  Participarea la concurs constă în elaborarea unei lucrări pe baza subiectelor elaborate de grupul de lucru.  În redactarea lucrării, elevii vor apela atât la conţinuturile specifice disciplinelor din domeniul limbii și literaturii, cât şi la cultura lor generală, la bibliografia specifică fiecărei clase, la experienţa lor de lectură.

Art. 12 Proba scrisă va fi precedată de 6 ore de activități de informare, de exersare a anumitor tipuri de itemi care vizează înțelegerea textelor, realizate de experții locali.

 

Capitolul V

 Proba scrisa

 

 

Art. 13 Subiectele concursului respectă programele școlare și bibliografia specifică pentru elevii din clasele I - a XII-a.

Art. 14 Lucrarea va fi redactată de către elevi independent, în afara programului școlar.

Art. 15 Proba scrisă cuprinde 2 subiecte:

ü  primul subiect vizează realizarea unei compuneri/unui eseu (cu un număr limitat de rânduri/de cuvinte, în funcție de nivel) pe marginea unui text citit din bibliografie;

ü  al doilea subiect vizează redactarea unor texte imaginative şi reflexive în contexte variate, astfel:

-          nivel primar, clasa I: subiectele vor fi adapatate particularităților de vârstă, având caracter ludic;

-           nivel primar, cls. II-IV (de ex. integrarea unor cuvinte date într-un text);

-          nivel gimnazial  (de ex. elaborarea unui text narativ/descriptiv/argumentativ);

-          nivel liceal ( de ex. elaborarea unui text de tip argumentativ).

 

Art. 16 Vor fi redactate câte 4 variante de subiecte, astfel:

-   clasa I ;

-   clasa a II-a;

         - clasele a III-a și a IV-a;

-   clasele a V-a și a VI- a;

-   clasele. a VII-a și a VIII-a;

 -  clasele a IX-a și a X-a;

 -  clasele XI-a și a XII-a.

 

Capitolul V

Evaluarea

 

Art. 16 (1) Evaluarea lucrărilor este realizată de către experții locali, care își pot constitui un grup de lucru având competențe în domeniul evaluării corelate cu nivelul / ciclul de învățământ.

(2) Evaluarea respectă baremul elaborat de grupul de lucru pentru fiecare clasă.

Art. 17 (1) Rezultatele elevilor se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 și 60.                               (2) Nu se acordă puncte din oficiu.

Art. 18   (1) Elevii nu pot contesta rezultatele obținute.

(2) Primele trei lucrări/nivel (primar, gimnazial, liceal) vor fi comunicate de către expertul local în max. 7 zile de la depunerea lucrărilor.

 

Capitolul V

Premiile de performanță

 

Art. 20 Se acordă minim trei premii  de performanță pentru fiecare nivel, cu respectarea ierarhiei și în funcție de efectivele din grupul țintă cu care participă unitatea de învățământ.

Art. 21 La propunerea experților locali, cele mai bune 100 de lucrări vor fi ridicate pe platforma proiectului și editate într-o ediție însoțită de 100 de mesaje ale personalităților ce participă la Campania „Scrisul Face Bine”.

 

 

Capitolul VI

Dispoziţii finale

Art. 22 Se vor organiza excursii tematice pentru 450 elevi dezavantajați - (45 grupe - în medie 10 elevi și 1 profesor) - 2 nopți.

Art. 23  Experții locali vor organiza minimum 100 de informări de grup (în cele 100 de școli din proiect / cel puțin câte o întâlnire pe școală) la care vor participa părinții elevilor din școli. Cu această ocazie se va prezenta proiectul și dosarul de înscriere în grupul țintă (GT). Ulterior, experții vor organiza ședințe de completare a cererilor de înscriere și vor centraliza dosarele.

 

 

 

DIRECTOR,

 

Prof. dr. Anamaria CIOBOTARU

.

.

.

.

.

.

.

.

AXA PRIORITARĂ 1 „Educația și formarea în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.1. „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”

Titlul proiectului: „Scrisul Face Bine”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/190/1.1/S/156899